رنگ پرده نمایش

رنگ پرده نمایش

با رنگ پرده نمایش می توانید هر دیواری را تبدیل به پرده پروژکتور کنید. این رنگ با جلوگیری از بازتاب نور باعث افزایش کیفیت نمایش تصویر می شود.

  • شامل یک پرایمر و یک رنگ نهایی، بعد از اجرای دو لایه پرایمر، یک لایه رنگ نهایی بر روی سطح اجرا می شود.
  • موجود در قوطی های دو لیتری برای پرایمر و یک لیتری برای رنگ نهایی.
  • پوشش دهی ۵ متر مربع برای هر لیتر رنگ نهایی.